JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr. 21052/21.11.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.11.2019,  pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului   Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
  1. BADEA BIANCA-IOANA   ADMIS
  2. CIOBANU IOANA-DORINA   ADMIS
  3. DAN CARMEN-MIHAELA ADMIS
  4. DĂNCIULESCU NELUȘA   ADMIS
  5. GHIȚĂ MIHAELA   ADMIS
  6. NICOLAE ELENA-RAMONA ADMIS
 7. NICOLESCU DORINA ADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 28.11.2019 ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 21.11.2019, ora 13,30 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                            Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.11.2019