JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 690/18.01.2016
 

REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului
contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II ( expert romi) din cadrul
Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale, organizat în data de 27.01.2016

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosareAdmis/Respins Motivul respingerii
1. Alexe Valeriu Petruț RESPINS -nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor;- nu deține certificat/atestat privind cunoștințele de operare pe calculator ( nivel mediu).
2. Marin Cristinel RESPINS – nu a facut dovada studiilor efectuate în domeniul: administrație publică, asistență socială, economice, umaniste;- nu a facut dovada vechimii în specialitatea studiilor din domeniile menționate;- nu deține certificat/ atestat privind cunoștințele de operare pe calculator (nivel mediu).

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 27.01.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

–   Afişat astăzi, 18.01.2016, ora 1530 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

Secretar Comisie Concurs
Georgescu Elena

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II ( expert romi) din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale, organizat în data de 27.01.2016