JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-verbal nr. 237/08.01.2016
 

REZULTATUL
selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical și masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, organizat în data de 18.01.2016

 

Având în vedere prevederile Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

  1. Pentru postul contractual vacant de asistent medical din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1. Mocanu Constantina RESPINS Nu a prezentat certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R, avizat anual

 

  1. Pentru postul contractual vacant de masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
1. Albu Raul Adrian ADMIS

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 18.01.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

–   Afişat astăzi, 08.01.2016, ora 1230 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical și masor din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, organizat în data de 18.01.2016