JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                                                                    

Anexa la Procesul Verbal nr. 16933/22.09.2021

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 28.09.2021, pentru ocuparea  unui post contractual vacant de administrator I din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară.

          Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului  Rezultatul selecției dosarelor Admis/RespinsMotivul respingerii
1ION   MARIAN – DĂNUȚADMIS

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 28.09.2021 ora 1000, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 22.09.2021, ora 1100 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul din 28.09.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator I