JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexa la procesul verbal nr.10880/25.06.2019

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 02.07.2019, pentru ocuparea a 11 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1. Albu Ionela-Izabela ADMIS
2. Andronie Ionela-Irina ADMIS
3. Pascaru Denisa-Larisa   ADMIS
4. Ghimiș Alina     RESPINS Nu îndeplinește condiția de studii superioare de scurtă durată în domeniul stiințe ale educației 
5. Țîntoacă Irina-Elena     RESPINS Nu îndeplinește condiția de studii superioare de scurtă durată în domeniul stiințe ale educației 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 02.07.2019 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2, bl.2.

           –   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 26.06.2019, ora 1000 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                            Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de educator puericultor din 02.07.2019