JUDETUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 963/19.01.2021

REZULTATUL

soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise

din cadrul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de referent, treaptă profesională IA din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ, probă desfășurată în data de 14.01.2021

            Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 918/18.01.2021, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția nr. 1212/15.12.2020, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 19.01.2021, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației ADMIS/RESPINS
1 Popescu Camelia- Florentina 44,33 puncte 45,33 puncte ADMIS  

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 19.01.2021, ora 1300  la sediul si pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise desfășurate în data de 14.01.2021