JUDETUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18648/21.10.2019

REZULTATUL

soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise

din cadrul concursului pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești, probă desfășurată în data de 16.10.2019

            Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 18616/18.10.2019, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția nr. 679/16.09.2019, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 21.10.2019, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației ADMIS/RESPINS
1 Ioan Florentina-Iuliana 37 puncte 35,2 puncte ADMIS

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 21.10.2019, ora 12:00, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

                                                  Secretar comisie de soluționare contestații:

                                                           Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din 16.10.2019