JUDETUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 20093/26.11.2020

REZULTATUL

soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise

din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești, probă desfășurată în data de 23.11.2020

            Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 19921/25.11.2020, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția nr. 1035/27.10.2020, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 26.11.2020, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației ADMIS/RESPINS
1 Sandu Monica-Creola 17,50 puncte 16,5 puncte ADMIS

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 26.11.2020, ora 16:00, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro)

                           Secretar comisie de soluționare a contestațiilor

                                         Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise din 23.11.2020 din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD)