JUDETUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 477/14.01.2019

 

 

REZULTATUL

soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise

din cadrul concursului pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești,

probă desfășurată în data de 09.01.2019

 

Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 401/11.01.2019, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția nr.  415/07.12.2018, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 14.01.2019, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestațieiADMIS/RESPINS
1 Drăghici Ionela-Mariana 21,5 puncte 21,5 puncte RESPINS

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 14.01.2019, ora 15,00,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

                                            

 

 

 Secretar comisie de solutionare a contestatiilor,

Marinescu Gabriela-Florentina

 

Rezultatul soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 09.01.2019