JUDETUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 16008/31.10.2017

 

 

 

REZULTATUL

soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise

din cadrul concursului pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

 din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești,

probă desfășurată în data de 26.10.2017

 

Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 15969/30.10.2017, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Decizia nr. 966/03.10.2017, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 31.10.2017, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației

ADMIS/RESPINS

1 Marinescu Florina- Daniela 33 puncte 35 puncte ADMIS

 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 31.10.2017, ora 1100,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar

Georgescu Elena

 

 

 

 

REZULTATUL soluționării contestației formulată față de rezultatul probei scrise