JUDETUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6614/11.05.2017

 

 

 

REZULTATUL

soluționării contestației la proba interviu

din cadrul concursului privind ocuparea a 5 posturi contractuale vacante

de muncitor calificat IV (bucătar), probă desfășurată în data de 09.05.2017

 

Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 6523/10.05.2017 și în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Decizia nr. 329/06.04.2017, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 11.05.2017, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă interviu Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației

ADMIS/RESPINS

1 Tudor Cristina 67 puncte 67,33 puncte ADMIS

 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 11.05.2017, ora 1400, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistență Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar

Georgescu Elena

 

 

 

 

REZULTATUL soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar), probă desfășurată în data de 09.05.2017