JUDETUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Comisia de soluționare a contestațiilor
Anexă la Procesul-Verbal nr. 12799/15.09.2017

REZULTATUL
soluționării contestației la proba interviu
din cadrul concursului privind ocuparea a 6 posturi contractuale vacante
de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești,
probă desfășurată în data de 13.09.2017

Având în vedere contestația înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 12744/14.09.2017 și în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Decizia nr. 817/16.08.2017, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 15.09.2017, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj probă interviu Punctaj acordat în urma soluționării contestației Rezultatul soluționării contestației
ADMIS/RESPINS
1 Preda Veronica- Cristiana 65 puncte 66 puncte
ADMIS

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
Afisat astazi, 15.09.2017, ora 1030, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistență Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar
Georgescu Elena

 

REZULTATUL soluționării contestației la proba interviu din cadrul concursului privind ocuparea a 6 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești, probă desfășurată în data de 13.09.2017