JUDETUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 13983/08.07.2022

REZULTATUL

soluționării contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL), 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) și 5 posturi de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară, probă desfășurată în data de 05.07.2022

            Având în vedere contestațiile înregistrate la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 13853/07.07.2022 și 13890/07.07.2022, în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția nr. 601/08.06.2022, emisă de directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, reunită în data de 08.07.2022, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.Nume și prenume candidatPunctaj probă scrisăPunctaj acordat în urma soluționării contestațieiRezultatul soluționării contestației ADMIS/RESPINS
1Gavrilescu Maria-Corina40,5 puncte40,5 puncteRESPINS
2Georgescu Bianca-Elena  10 puncte10 puncteRESPINS

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 08.07.2022, ora 1130,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

comisie de soluționare a contestațiilor

Rezultatul soluționării contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise desfășurată în data de 05.07.2022 din cadrul concursului pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL), 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) si 5 posturi de asistent medical (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară