JUDETUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de soluționare a contestațiilor

Anexă la Procesul-Verbal nr. 11467/09.08.2018

 

REZULTATUL

soluționării contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor

din cadrul concursului pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare

 și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul

Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești,

 etapă derulată în data de 07.08.2018

            Având în vedere contestațiile înregistrate la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 11347/07.08.2018 și 11362/08.08.2018, în temeiul art. 32 alin. (1) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită prin Dispoziția nr. 2/20.07.2018 a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, reunită în data de 09.08.2018, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Rezultat selecție dosare Rezultatul soluționării contestațiilor

ADMIS/RESPINS

Observații
 

1

 

Ionescu Cornelia

 

RESPINS

 

RESPINS

 

– contestația nr. 11347/07.08.2018 nu poate fi analizată deoarece este depusă în afara termenului de depunere a contestațiilor si anume data de 08.08.2018 ( conform calendarului de desfășurare a concursului);

-adeverința medicală nr. 2889/06.08.2018 anexată la contestația nr. 11347/07.08.2018 este depusă tardiv, deoarece dosarul de concurs nu conținea, la data selecției dosarelor, o adeverință medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 286/2011, candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Afisat astazi, 09.08.2018, ora 1200,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar

Georgescu Elena

REZULTATUL soluționării contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor