Anexa la Dispoziția nr. 866/14.11.2019        

          CODUL DE CONDUITĂ

           AL SALARIAȚILOR

DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITESTI

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare și principii generale

Art. 1. (1) Prezentul Cod de conduită reglementează normele de conduită profesională a salariaților, funcționari publici și personal contractual, din cadrul DASMP.

(2) Normele de conduită profesională a salariaților, respectiv principiile aplicabile conduitei profesionale și îndatoririle rezultate din prevederile legale, sunt obligatorii pentru toți salariații din cadrul DASMP.

(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, salariații trebuie să dea dovadă de conduită profesională și etică, respectând prevederile legale în vigoare, ale prezentului cod de conduită, ale Regulamentului Intern, ale Dispozițiilor și Notelor de serviciu ale directorului executiv, precum și ale Notelor de serviciu emise de personalul de conducere:

      a) Conducerea şi salariaţii DASMP cunosc şi susţin valorile etice şi valorile entităţii, respectă şi aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor.

      b) Conducerea  DASMP sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor.

      c) Conducerea DASMP adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor.

       d) Conducerea DASMP înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor acestora în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul entităţii.

       e) Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

       f) Salariaţii care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

       g) Conducerea şi salariaţii DASMP au o abordare constructivă faţă de controlul intern managerial, a cărui funcţionare o sprijină în mod permanent.

       h) Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toţi factorii vizaţi, în conformitate cu prevederile legale.

       Art. 2. Principiile care guvernează conduita profesională a salariaților  DASMP sunt:

   a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia salariații au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

    b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;

     c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor, principiu conform căruia salariații au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

      d) profesionalismul, principiu conform căruia salariații au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

      e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia salariații sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes, altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;

      f) integritatea morală, principiu conform căruia salariaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

     g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariații pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

     h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia salariații, în exercitarea funcției pe care o ocupă, trebuie să fie de bună-credinţă;

     i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

      j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia salariații răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

CAPITOLUL II

Îndatoririle salariaților din cadrul DASMP

Art. 3. Respectarea Constituţiei şi a legilor

    (1) Salariații au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.

    (2) Salariații trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

  Art. 4. Profesionalismul şi imparţialitatea

    (1) Salariații trebuie să exercite funcţia cu obiectivitate, imparţialitate şi independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici, în cazul funcționarilor publici.

    (2)  În activitatea profesională, salariații au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1).

    (3)  În exercitarea funcţiei, salariații trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.

    (4)  Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării ierarhice.

    Art. 5. Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare

    (1)  Salariații au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii.

    (2)  În exercitarea dreptului la liberă exprimare, salariații au obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane.

    (3)  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariații au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor DASMP.

    (4)  În activitatea lor, salariații au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, salariații trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

    Art. 6. Asigurarea unui serviciu public de calitate

    (1)  Salariații au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor DASMP.

    (2)  În exercitarea funcţiei deţinute, salariații au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea DASMP.

    Art. 7. Loialitatea faţă de DASMP

    (1)  Salariații au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul DASMP, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

    (2)  Salariaților le este interzis:

         a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu DASMP cu politicile şi strategiile acesteia;

         b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care DASMP are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;

         c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

         d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau DASMP.

    (3)  Prevederile alin. (2) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

    Art.8. Obligaţia de a informa DASMP cu privire la situaţia personală generatoare de acte juridice

            Salariatul are îndatorirea de a informa DASMP, în mod corect şi complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege.

  Art.9. Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică

    (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

    (2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic.

    (3)  În exercitarea funcţiei, salariaților le este interzis:

        a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi;

       b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

       c) să afişeze, în cadrul DASMP, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi;

       d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice;

       e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

   (5) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică.

   (6) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:

       a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

      b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.

    Art. 10. Îndeplinirea atribuţiilor

    (1)  Salariații răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.

    (2) Salariatul are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.

    (3) Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.

    (4)  În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3), salariatul răspunde în condiţiile legii.

     Art.11. Limitele delegării de atribuţii

    (1)  Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii vacante se dispune motivat prin act administrativ de către Directorul executiv, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile Codului administrativ.

    (2)  Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii ocupate al cărei titular se află în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 din Codul adminsitrativ, ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului şi operează de drept, în condiţiile Codului administrativ.

    (3)  Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii nu se poate face prin delegarea tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii către acelaşi salariat. Salariatul care preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute.

    (4)  În situaţia în care funcţia ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia al cărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, salariatul care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia ierarhic superioară.

    (5) Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a salariatului căruia i se deleagă atribuţiile.

    (6)  Salariatul care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei ale cărei atribuţii îi sunt delegate.

    (7) Nu pot fi delegate atribuţii salariaților debutanţi sau salariaților care exercită funcţia în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial.

    (8) Funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de demnitate publică, ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în condiţiile expres prevăzute de lege.

    (9) În cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, cu excepţia funcţiilor publice de auditor şi consilier juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul DASMP, atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (5)-(7).

       Art.12. Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea

          Salariații au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public.

      Art. 13. Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje

    (1) Salariaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

    (2)  Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care salariații le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei deţinute, care se supun prevederilor legale specifice.

     Art. 14. Utilizarea responsabilă a resurselor publice

    (1) Salariații sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a DASMP, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

    (2) Salariații au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

    (3) Salariații trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

    (4) Salariaților care desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica DASMP pentru realizarea acestora.

      Art. 15. Subordonarea ierarhică

Salariații au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate.

      Art. 16. Folosirea imaginii proprii

Salariaților le este interzis să permită utilizarea funcţiei în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

   Art. 17. Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor

    (1) Salariații au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită.

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariații trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.

    (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, salariații au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.

    (4)  La numirea într-o funcţie, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, salariații sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.

     Art. 18. Activitatea publică

    (1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea DASMP, precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariații desemnaţi în acest sens de Directorul executiv, în condiţiile legii.

    (2) Salariații desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Directorul executiv.

    (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariații pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al DASMP.

    (4) Salariații pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii.

    (5) Salariații pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei.

    (6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5), salariații nu pot utiliza informaţii şi date la care au avut acces în exercitarea funcţiei, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    (7) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, salariații îşi pot exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    (8) Salariații îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de prezentul cod.

    (9) Prevederile alin. (1) – (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare.

       Art. 19. Conduita în relaţiile cu cetăţenii

    (1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează DASMP, salariații sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională.

    (2) Salariații au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

        a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

        b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.

    (3) Salariații trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.

    (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

    (5) Salariații trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.

    (6) Salariații au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa DASMP, principiu conform căruia salariații au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.

          Art. 20. Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor

    (1) În procesul de luare a deciziilor, salariații au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

    (2) Salariaților le este interzis să promită luarea unei decizii de către DASMP, de către alţi salariați, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

    (3) Salariații de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii DASMP, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

    (4) În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, salariații au obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine.

    (5) Salariații cu funcție de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:

       a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent funcţiei ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;

       b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine;

       c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;

       d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;

      e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;

       f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;

      g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire la personalul din subordine.

    (6) În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, salariații cu funcție de conducere au obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.

          Art.21.Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă

          Salariații au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită pentru salariații DASMP

          Art. 22. Rolul DASMP

     (1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita salariaților în exercitarea funcţiilor deţinute, Directorul executiv va desemna un funcționar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.

     (2) Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita salariatului rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia.

     (3) DASMP implementează măsurile considerate necesare pentru respectarea dispoziţiilor Codului administrativ privind principiile şi normele de conduită şi sprijină activitatea consilierului de etică.

     (4) DASMP are obligaţia să asigure participarea consilierului de etică la programele de formare şi perfecţionare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii.

    (5) În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita salariaților, orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

    (6) Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii cu publicul au obligaţia de a asigura publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina de internet şi de a le afişa la sediul DASMP, într-un loc vizibil şi accesibil publicului.

    (7) Salariații nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că s-au adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor de conduită.

    (8) Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către salariați sunt analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor aplicabile functionarilor publici, respectiv în domeniul legislaţiei muncii pentru personalul contractual.

Art. 23. Rolul consilierului de etică

(1) Consilierul de etică exercită următoarele atribuţii:

       a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către salariații din cadrul DASMP şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;

       b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a salariaților sau la iniţiativa sa atunci când salariatul nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

       c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea salariaților din cadrul DASMP şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează Directorului executiv, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;

      d) organizează sesiuni de informare a salariaților cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu DASMP;

       e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea salariaților;

        f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii DASMP cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;

       g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii DASMP cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de DASMP.

    (2) Consilierul de etică are obligaţia de a nu comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.

Art. 24. Rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

    (1)Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, funcţionarii publici, precum şi respectarea aplicării normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi înaintează ministerului de resort propuneri privind măsurile ce se impun.

   (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplinește și următoarele atribuții:

         a)reglementează şi monitorizează aplicarea normelor privind conduita funcţionarilor publici şi activitatea consilierilor de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

         b)întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, pe care îl prezintă ministerului de resort, care conţine şi informaţii cu privire la reorganizările instituţionale, precum şi cu privire la aplicarea şi respectarea normelor de conduită în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

         c) elaborează standardul de formare pentru consilierii de etică;

         d) elaborează cadrul metodologic necesar monitorizării şi implementării principiilor şi standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi centralizează datele transmise de acestea, la termenele şi în formatele de raportare stabilite. Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa activitatea de consiliere etică desfăşurată de consilierii de etică şi derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

        e) pe baza rapoartelor transmise de consilierii de etică, elaborează rapoarte anuale privind monitorizarea implementării principiilor şi a standardelor de conduită, precum şi a procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

CAPITOLUL IV

Regimul incompatibilităților și conflictului de interese:

Art. 25. Regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice

    (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

    (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

        a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

        b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;

      c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;

       d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

    (3) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:

        a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;

        b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

        c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

    (4) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2),  funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.

    (5) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.

    (6) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.

    (7) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.

     (8) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului.

    (9) Personalul încadrat cu contract individual de muncă nu poate încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale respective.

    (10) Prevederile alin. (9) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale salariatului.

Art. 26. Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică:

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică.

    (2) Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care ocupă funcţii didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în condiţiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale a adulţilor.

    (3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit în cadrul DASMP.

Art. 27. Raporturi ierarhice directe cu membri ai familiei:

    (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

    (3) Persoanele care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.

    (4) Orice persoană poate sesiza existența situaţiilor prevăzute la alin. (1)  sau la alin. (2).

    (5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.

    (6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradul I.

          Art. 28. Conflictul de interese privind funcţionarii publici:

    (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

        a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

        b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

       c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

    (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), Directorul executiv, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.

    (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

   (5) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică.

   (6) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:

       a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

        b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.

           CAPITOLUL V 

Avertizarea în interes public

          Art. 29. (1) La nivelul DASMP există procedurată activitatea privind avertizarea în interes public (PO-SNA-02). Procedura cuprinde aspecte referitoare la ipotezele/ faptele ce pot face obiectul unei avertizări, persoanele care pot face avertizarea în cadrul instituției, modalități de efectuare a avertizării în interes public și adresare, garanții reale privind protecția avertizorului, precum și alte prevederi legale cu privire la avertizarea în interes public.

    (2) Avertizarea poate fi făcută în forma scrisă, care să cuprindă:

     a) numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență;

      b) numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;

      c) o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;

      d) prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;

       e) este însoțită, atunci când este posibil de înscrisuri care o susțin.

    (3) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

         a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

         b) conducătorului instituției publice;

         c) comisiei de disciplină din cadrul instituției publice;

         d) organelor judiciare;

        e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităților;

        f) comisiilor parlamentare;

        g) mass-media;

        h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;

         i) organizațiilor neguvernamentale.

          CAPITOLUL VI

Răspundere și responsabilități

          Art. 30. Răspundere:

      (1) Salariații din cadrul DASMP sunt obligați sa îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau sarcinilor încredințate de Directorul executiv sau de șeful ierarhic superior, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională.

      (2) Salariații din cadrul DASMP sunt obligați  să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori sarcinile primite, pentru dobândirea pentru ei sau pentru alte persoane, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

       (3) La numirea în funcția publică, la revenirea din suspendarea exercițiului funcției publice, încetarea raportului de serviciu și anual până la data de 15 iunie cel târziu, funcționarii publici sunt obligați să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și declarația de interese pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară.

      (4) Au obligația completării declarațiilor menționate la alin (3) și  salariații DASMP  care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, precum și personalul contractual cu funcții de conducere din cadrul DASMP.

      (5) Orice salariat din cadrul DASMP care are cunoștință de încălcări ale regulilor și regulamentelor de orice fel, care pot prejudicia activitatea și imaginea instituției, sau au ca efect neîndeplinirea obiectivelor acesteia, are obligația de a înștiința de îndată superiorul ierarhic.

      (6)Încălcarea dispozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea administrativ-disciplinară a salariaților din cadrul DASMP, în condițiile legii, precum și în conformitate cu dispozițiile interne de la nivelul instituției.

       (7) Directorul executiv dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

       (8) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

       (9) Comisia de disciplină constituită în cadrul DASMP are competență de a cerceta sesizările cu privire la încălcarea prevederilor codului de conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.

       (10) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

       a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

       b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

       c) absenţa nemotivată de la serviciu;

       d) nerespectarea programului de lucru;

        e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

        f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

       g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;

      h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

      i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

      j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;

      k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;

       l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă salariatul nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;

     m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;

     n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative aplicabile.

          Art. 31. Sancțiuni:

A. Funcționari publici

Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.

(1) Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici, sunt:

     a) mustrarea scrisă;

     b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

     c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;

      d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;

      e) retrogradarea într-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

      f) destituirea din funcția publică.

   (2) Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

B.Personal contractual

      Sancţiunile disciplinare aplicabile personalului contractual, sunt:

       a) avertismentul scris;

       b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care   s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

       c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

       d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

      e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

          Art. 32. Responsabilități:

      (1) Directorul executiv al DASMP :

       a) Desemnează consilierul de etică;

      b)  Stabilește atribuțiile consilierului de etică și le actualizează, ori de câte ori se impune;

       c) Sprijină consilierul de etică în îndeplinirea atribuțiilor;

       d) Asigură condițiile necesare participării consilierului de etică la programe de perfecționare în domeniul specific.

       (2) Consilierul de etică :

       a) Sprijină şi promovează valorile etice şi integritatea profesională şi personală a salariaților DASMP;

       b) Întocmește, actualizează și aduce la cunoștință salariaților Codul de conduită;

       c) Asigură publicarea Codul de Conduită pe pagina de internet și îl afișează la avizierul DASMP;

      d) Acordă consiliere etică, consultanță și asistență salariaților DASMP, cu privire la respectarea normelor de conduită etică;

     e) Monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită;

     f) Întocmește Rapoarte privind respectarea normelor de conduită etică ale salariaților;

      g) Întocmește chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere de către salariați a principiilor și normelor de conduită;

       h) Aplică chestionare cetățenilor sau altor beneficairi ai serviciilor DASMP și întocmește o analiză ;

       i) Întocmește registrul de evidență a activității de consiliere etică;

       j) Întocmește procesul-verbal de instruire la angajare/de consiliere etică;

       k) Întocmește informări și procesul-verbal de informare;

        l) Întocmește și transmite, trimestrial, on line, rapoartele privind respectarea normelor de conduită etică ale salariaților ;

      m) Întocmește și transmite, semestrial, on line, rapoartele privind implementarea procedurilor disciplinare;

      (3) Salariații din cadrul DASMP :

     a) Respectă cerinţele legale în materie de etică şi integritate profesională şi personală;

      b) Respectă prevederile codului de conduită al salariaților din cadrul DASMP;

      c) Respectă cerinţele legale cu privire la regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților.

CAPITOLUL VI

 Dispoziții finale:

Art. 33 (1) Prevederile prezentului Cod de conduită nu au caracter limitativ, orice alte dispoziții speciale în materie sunt aplicabile categoriilor de salariați cărora le sunt adresate.

(2)Activitatea de consiliere etică este procedurată la nivelul instituției prin procedura de sistem PS-01 Etică-Integritate.

(3) Dispozițiile Codului de conduită se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul din cadrul DASMP, prin grija consilierului de etică.

Leave a Reply