Şef serviciu: Vlasceanu Emilia Gabriela Camera nr: 1

Telefon: 0372030420 interior 102

Fax: 0372030420
E-mail: dasp@dasp.ro

Web:    www.dasp.ro

Misiune:

 • Reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei, precum şi a mişcărilor şi modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor obţinute de aceasta.
 • Elaborarea bugetului institutiei pe baze fundamentate economic, legal şi utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare şi utilizare raţională a resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat.
 • Întreținerea sistemului informatic al instituției.
 • Organizarea procedurilor de Achiziții Publice conform legislației in vigoare.

Atribuţii:

 • realizează evidenţa contabilă la nivelul institutiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi înregistrează cronologic şi sistematic în contabilitate toate operaţiunile economico-financiare care se derulează direct în cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piteşti;
 • asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de prelucrarea pe calculator a datelor din domeniul financiar-contabil;
 • exercită controlul financiar preventiv al operaţiunilor economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu dispoziţia emisă în acest sens de către director;
 • verifică exactitatea operaţiunilor înscrise în extrasele de cont emise de Trezorerie şi existenţa disponibilului din cont înainte de fiecare plată;
 • urmăreşte încadrarea plăţilor în prevederile bugetare şi efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale şi a destinaţiilor aprobate;
 • întocmeşte ordonanţările, dispoziţiile de plată pentru avansuri spre decontare şi ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii;
 • înregistrează în evidenţele contabile, cantitativ şi valoric, pe gestiuni, intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de inventar şi alte valori;
 • înregistrează cantitativ şi valoric, în evidenţa contabilă şi în registrele de inventar intrările şi ieşirile de active din administrarea directa;
 • înregistrează în contabilitate, conform dispoziţiilor legale, diferenţele dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii patrimoniului;
 • întocmeşte şi verifică fişele conturilor contabile, analitice şi sintetice;
 • verifică la finele anului soldurile conturilor contabile şi închiderea acestora;
 • întocmeşte state privind drepturile salariale ale personalului Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti;
 • întocmeşte declaraţiile fiscale privind contribuţiile aferente drepturilor salariale şi le depune în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
 • urmăreşte permanent realizarea bugetului pentru activitatea proprie şi ia măsurile necesare pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;
 • întocmeşte şi urmăreşte execuţia bugetară privind activitatea proprie;
 • întocmeşte lunar balanţa de verificare, analitică şi sintetică;
 • întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul contabil privind activitatea proprie precum şi alte rapoarte financiare privind activitatea proprie;
 • verifică facturile pentru serviciile executate, stipulate în contractele de lucrări şi servicii;
 • asigură o evidenţă financiară a contractelor pentru lucrări şi servicii;
 • întocmeşte si transmite Primariei Municipiului Pitești propunerile fundamentate pentru activitatea de elaborare a bugetului Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti;
 • întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele şi paragrafele bugetare;
 • propune repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare anuale aprobate;
 • întocmeşte si transmite ordonatorului principal virarile de credite necesare;
 • întocmeşte situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale si situatia lunara a cheltuielilor de personal si o transmite       ordonatorului principal;
 • întocmeşte lunar deschiderea de credite bugetare pentru fiecare tip de cheltuaiala si o transmite ordonatorului principal;
 • întreține sistemul informatic al instituției;
 • implementează noi aplicatii si se ocupă de buna funcționare a acestora;
 • acordă asistență tehnică tuturor utilizatorilor;
 • se ocupă de funcționarea în parametri a echipamentelor ;
 • centralizează referatele de necesitate transmise de fiecare compartiment de specialitate , elaborează şi monitorizează programul anual al achiziţiilor publice de produse şi servicii;
 • elaborează documentaţia de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, în funcţie de specificul documentaţiei respective şi de complexitatea problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • asigură publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire pentru achiziţiile de produse şi servicii;
 • propune, spre aprobare, ordonatorului terţiar de credite constituirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi participă în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 • propune, spre aprobare, ordonatorului terţiar de credite, constituirea comisiilor de recepţie pentru produsele si serviciile achiziţionate;
 • asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu operatorii economici câştigători ai procedurilor organizate pentru achiziţiile de produse şi servicii;
 • asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, evidenţa contractelor de achiziţie publică de produse şi servicii;
 • asigură şi gestionează corespondenţa cu autorităţile publice care au ca atribuţii monitorizarea achiziţiilor publice, potrivit legii.
 • gestionează, monitorizează şi distribuie, in funcţie de cerinţele celorlalte compartimente de specialitate, bunuri materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piteşti;
 • participă în comisiile de inventariere şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
 • răspunde de aprovizionarea materială pentru o bună funcţionare a tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei;
 • urmăreşte funcţionarea corespunzătoare a tuturor dotărilor şi instalaţiilor aferente instituţiei, luând măsuri operative de remediere a eventualelor deficienţe, atunci când situaţia o impune;
 • asigură instalarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei la sediul D.A.S. Piteşti şi la centrele sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003;
 • gestionează bonurile valorice de combustibil, întocmeşte fişa de activitate zilnică a autovehiculului din dotarea D.A.S. Piteşti şi urmăreşte realizarea întreţinerilor periodice şi a reparaţiilor curente ale autoturismului din dotarea instituţiei;

Leave a Reply