Venitul minim de incluziune

Începând cu 1 ianuarie 2024 este aplicată Legea nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificărille și completările ulterioare , lege care face parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), capitolul 13, „Reforme Speciale” .

Venitul Minim de Incluziune  reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Alocația pentru susținerea familiei (ASF) înceteaza.

 Venitul Minim de Incluziune  are două componente:

Sprijin pentru incluziune
Are ca scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială şi înlocuieşte ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

Sprijin pentru familiile cu copii
Se acordă familiilor cu copii aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani şi are ca scop prevenirea sărăciei şi încurajarea participării copiilor la educaţie, înlocuind alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF).

Cine poate solicita VMI?
VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât şi de familiile cu domiciliul sau reședința în Municipiul Pitești și  care îndeplinesc condiţiile de acordare potrivit legii.

Solicitanţii VMI trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice (pentru ajutorul de incluziune şi, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) astfel :

 – venituri nete lunare ajustate de până la 313 lei, respectiv până la 456 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
 – venituri nete lunare ajustate de până la 797 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii.

Care este cuantumul VMI ?
*Exemplificare
Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 313 lei/lună/membru de familie sau 456 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.


Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 313 lei/lună/membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 456 lei/lună.


Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:


– Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 122 lei, pentru familia cu un copil;
» 244 lei, pentru familia cu 2 copii;
» 366 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 488 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.


– Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 137 de lei, pentru familia cu un copil;
» 274 de lei, pentru familia cu 2 copii;
» 410 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 547 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.


– Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 de lei/lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 97 de lei, pentru familia cu un copil;
» 194 de lei, pentru familia cu 2 copii;
» 291 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 387 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.


– Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 de lei/lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
» 126 lei, pentru familia cu un copil;
» 245 lei, pentru familia cu 2 copii;
» 370 de lei, pentru familia cu 3 copii;
» 490 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Precizări:

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:

a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

c. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

d. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;

e. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

f. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.

g. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

h. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;

i. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;

j. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;

k. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

Solicitantul trebuie să completeze cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizeze documentele justificative.

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista menționată aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului/bunurilor.

În cazul familiei care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Lista

bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

A. Bunuri imobile

  1. Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi  2.500 mp în zona rurală  mp, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.

B. Bunuri mobile

1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice.

2. Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

3. Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării.

C. Depozite bancare

Cel puțin unul dintre membrii familiei deține in calitate de titular, unul sau mai multe depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

Obligaţiile titularului:

Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice Direcției de Asistență Socială Pitești, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună  din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.

Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia de mai sus nu se aplică.

În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, activităţi sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.

DE REȚINUT! Persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să presteze, lunar, acțiuni sau lucrări de interes local și să își caute un loc de muncă prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.      

Documentele necesare pentru solicitarea VMI sunt:
 Formular standard de cerere pentru acordare VMI

Declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna

Angajamentul de plata pentru situatiile in care se pot constata drepturi acordate necuvenit

– Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
– Certificat de naştere pentru fiecare copil
– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
– Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani

–Certificat de rol fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a Municipiului Pitești ( Casa Cărtii ), din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei

–Carte de identitate maşină  (dacă este cazul)

– Alte documente specifice situaţiei beneficiarului

 Alte informațiii despre acordarea Venitului Minim de Incluziune (VMI):
-Pliant informativ
Poster A3 VMI